Step by step

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

 • Utworzyć konto w sklepie internetowym
 • Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
 • Zapisać się na Newsletter

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego OTULINY IZOLACYJNE SKLEP.

 1. Utworzenie Konta
  1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym OTULINY IZOLACYJNE SKLEP należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://otuliny-izolacyjne-sklep.pl/user/pl/register.html wypełnić Formularz Rejestracji.
   1. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej; imię i nazwisko;  adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; kraj); numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W przypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz numeru NIP. (wymagane dane oznaczona się znakiem * ).
  2. Następnie należy zaakceptować regulamin Usługodawcy. Akceptację regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).
  3. Następnie należy kliknąć pole "Wyślij" i na podany adres poczty elektronicznej zostaje przesłany link weryfikujący chęć utworzenia Konta – należy kliknąć na nadesłany linki i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.
 2. Złożenie Zamówienia
  1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu przy danym Produkcie widoczne na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania Produktu Klient może skorzystać również z dostępnej w Sklepie Internetowym wyszukiwarki Produktów.
  2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu oraz propozycja cenowa (wiążącą ceną Produktu jest cena wskazana w Ofercie Sprzedawcy złożonej Klientowi w odpowiedzi na jego Zamówienie). Na tym etapie Klient w zależności od wybranego Produktu ma możliwość wyboru rodzaju danego Produktu. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole "Dodaj do koszyka".
  3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia. Po kliknięciu na "Finalizuj zamówienie" Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:
   1. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej propozycji cenowej wybranych Produktów.
   2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) lub dodania innych Produktów (pole "Kontynuuj zakupy").
  4. Następnie należy kliknąć pole "Zrealizuj zamównienie" i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy go  nie posiadają.
   1. Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej  i hasło do Konta oraz klika pole "Zaloguj".
   2. Klient, który nie posiada Konta klika pole "Kontynuuj", a następnie postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta.
  5. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:
   1. Klient ma możliwość zmiany adresu dostawy;
   2. Klient wybiera preferowany sposób dostawy;
   3. Klient ma możliwość zmiany adresu płatnika;
   4. Klient ma możliwość wyboru sposobu zapłaty;
   5. Klient ma możliwość dodania uwag do Zamówienia;
  6. Następnie należy kliknąć pole "Kontynuuj" i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.
   1. Określenie przedmiotu Zamówienia.
   2. Jednostkowa oraz łączna propozycja cenowa wybranych Produktów.
   3. Wybrany preferowany sposób dostawy oraz płatności.
   4. Podany adres dostawy oraz adres płatnika.
   5. Ewentualne uwagi do Zamówienia.
  7. Następnie należy kliknąć przycisk "Wyślij zamówienie", po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
  8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
  9. Następnie Sprzedawca w ciągu 3 Dni Roboczych (termin maksymalny) przesyła Klientowi Ofertę (wraz z zaproponowaną ceną za dostawę) w odpowiedzi na złożone przez niego Zamówienie. Przesłanie Oferty następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.
  10. Następnie Klient w ciągu 3 dni roboczych  (okres związania Ofertą) może przyjąć Ofertę Sprzedawcy.
  11. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  12. W razie przyjęcia Oferty przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza fakt jej przyjęcia poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Newsletter
  1. W celu zapisania się na Newsletter należy w boxie "Newsletter" widocznej na stronie Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany, a następnie kliknąć pole "Zapisz", po czym Usługobiorca otrzyma na podany adres poczty elektronicznej link do procesu weryfikującego żądanie dodania adresu do listy dystrybucyjnej Newslettera. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.
  2. W menu stopce znajduje się zakładka "Newsletter" w której istnieje możliwość zapisania się oraz wypisania z newslettera. Dokonuje się to po wpisaniu adresu mailowego, wybraniu jednej z opcji (zapisz się lub wypisz się) oraz przyciśnięciu "Wyślij".
 4. Informacje dodatkowe
  1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
   1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku "Wyślij zamówienie" w pkt. 2.7. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie na zakładkę "Koszyk" lub "Finalizuj zamówienie" i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.
   2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy(Sprzedawcy) na adres [email protected]
   3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.
  2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
   1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
   2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:
    1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
    2. przez wysłanie na adres pocztowy wydrukowanej treści umowy.
   3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.